Kalejdoskop szans

„Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

jest kluczowym elementem prowadzonej obecnie polityki oświatowej. Dzięki niemu szkoły będą wspomagane w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju.

Przystępując do realizacji tego projektu podejmujemy organizację dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz wykorzystujemy możliwość doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny.

Projekt wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Realizacja tego projektu ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Cel główny projektu zakłada:

 • Wyeliminowanie barier uniemożliwiających osiąganie sukcesów szkolnych uczniów.
 • Rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zapewnienie dzieciom biorącym udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Jeleniej Góry oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od IX 2011r. do XII 2012r.
 • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielonego uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Oczekiwane rezultaty
 • Poprawa tempa i techniki czytania,
 • Zdobycie umiejętności matematycznych,
 • Eliminacja trudności w komunikacji społecznej,
 • Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych, sportowych,
 • Wzrost samooceny, motywacji i aktywności u dzieci.

Wykaz zajęć

Lp. Rodzaj zajęć Osoby prowadzące
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania mgr Beata Koniuszewska
mgr Alicja Liber
mgr Monika Zieleniewicz
od X 2011r.
2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej
mgr Monika Zieleniewicz
od X 2011r.
3. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne mgr Łucja Maj
od X 2011r.
4. Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne mgr Ewa Mieleszko
od 19 IX 2011r.
5. Zajęcia rozwijajace zdolności muzyczne mgr Dorota Królikowska
od 19 IX 2011r.
6. Zajęcia rozwijające umiejętności sportowe mgr Katarzyna Pakosz
mgr Paweł Heinke
od 19 IX 2011r.